Reklamáció, elállási jog

Kedves Váráslónk!

Ha bármilyen problémád adódik a megrendelt termékekkel, vagy a webáruházzal kapcsolatban,érjük lépj kapcsolatba velünk!

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni kíván elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén e-mailben, írásban, vagy telefonon.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön az erre irányuló nyilatkozatát 14 munkanapon belül (akár a 14. munkanapon) elküldi részünkre.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail küldésének idejét, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel nyilatkozatát, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. A termék visszaérkezését követő 30 napon belül a Játékpalota Kft. az Ön által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Önt terhelik, tehát a termék Játékpalota Kft. ügyfélszolgálati címére (1039 Budapest, Rákóczi utca 36. Csillagvár Bevásárlóközpont) történő visszaküldésének költségét Önnek kell kifizetnie, azonban ezen felül egyéb fizetési kötelezettség nem terheli. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Kérjük, kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését a Játékpalota Kft. követelheti Öntől!

Cím: 1039 Budapest, Rákóczi utca 36., Csillagvár Bevásárlóközpont

E-mail: aruhaz@jatekbox.hu

Telefon: 06-70-383-6585

Fogyasztói Tájékoztató

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletesszabályairólszóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

BEVEZETŐ

A Vállalkozás a hivatkozott kormányrendelet szerint és alapján jelentájékoztatóban hívja fel a fogyasztók figyelmét alapvető jogaikra éskötelezettségeikre. Amennyiben a Vállalkozás egyéb szabályzatai, általánosszerződési feltételei nem, vagy jelen tájékoztatóban foglaltaktól eltérőenszabályoznak bármely kérdést, úgy a jelen tájékoztatóban foglaltak ameghatározóak.

ALAPFOGALMAK

Vállalkozás: Játékpalota Kft. (székhelye: 1039. Budapest,Rákóczi u. 36., Csillagvár bevásárlóközpont, Cg. 01-09-862944, cégjegyzéketvezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13586096-2-41,pénzforgalmi jelzőszám: 10400968-49555656-55551004, képviseli: Kakuk Annamáriaügyvezető)

Fogyasztó:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzletitevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

I. Elállási/Felmondási jog

A fogyasztó 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni eszerződéstől.

1.) Az elállási jog

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződésmegkötésének napjától számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptólszámított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön általmegjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.;

c) egyidejűleg megrendelt több termék szolgáltatásakor: attól anaptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Önáltal megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termékátveszi.;

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor:amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy azutolsó tételt vagy darabot átveszi.;

e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatásáravonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 (tizennégy) napelteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérőharmadik személy átveszi az első terméket.

Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén aszerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 (tizennégy) napon belülindokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított14 (tizennégy) nap elteltével jár le.

Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondásiszándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles postai úton vagyszemélyesen eljuttatni az alábbi címre: Játékpalota Kft. 1039. Budapest,Rákóczi u. 36.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondásinyilatkozat-mintát is.

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fentmegjelölt határidő lejárta előtt postára adja elállási/felmondásinyilatkozatát.

2.) Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, legkésőbb az elállási nyilatkozatánakkézhezvételétől számított 14 napon belül banki átutalás útján, a fogyasztóáltal meghatározott számlára visszatérítjük a fogyasztó által teljesítettvalamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéveazokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó azáltalunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozásimódot választott.)

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg eredeti csomagolásban,sérülésmentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tartozékaivalegyütt vissza nem kaptuk a terméket. A fogyasztó kizárólag akkor vonhatófelelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termékjellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségeshasználatot meghaladó használat miatt következett be.

A visszatérítés során a fogyasztó által meghatározott számlára történőátutalásos fizetési módot alkalmazunk, melyhez a fogyasztó jelen tájékoztatótudomásul vételével kifejezetten hozzájárul.

A fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, delegkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naponbelül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14(tizennégy) napos határidő letelte előtt a fogyasztó elküldi a terméket. Atermék visszaküldésének költségeit a vásárló fizeti.

II. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

1. Kellékszavatosság

A fogyasztó a Játékpalota Kft. (székhelye: 1039. Budapest, Rákóczi u. 36.,Csillagvár bevásárlóközpont) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szembenkellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályaiszerint.

A fogyasztó - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkelélhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztóáltal választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára másigénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha akijavítást vagy a kicserélést a fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgyigényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát avállalkozás költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatjavagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.Választott kellékszavatosságijogáról a fogyasztó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban afogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adottokot.A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nemkésőbb, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Ugyanakkor Felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számítottkét éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nemérvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

A fogyasztó a Játékpalota Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatosságiigényét.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztóköteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítésidőpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó - választása szerint - az 1.pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termékkijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályosminőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adottleírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalombahozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ejogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagyforgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatosságiigény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettségealól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hoztaforgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatalidőpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásábólered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okotbizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági éstermékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban akicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatosságiigényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Játékpalota Kft. szerződés / Ptk alapjánjótállásra köteles.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül,ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági ésjótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a fogyasztót ajótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenülmegilletik.

III. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén értelemszerűentöltse ki és postai úton, ajánlott küldeményként juttassa el acímzettnek)

címzett: Játékpalota Kft. 1039. Budapest, Rákóczi u.36.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbitermék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányulószerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Itt szükségesa szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja / termékátvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó postacíme:

A fogyasztó e-mail címe:

A fogyasztó bankszámlaszáma:

Dátum:

A fogyasztó aláírása: